Direct access to content

Reforma interior i modificació de façana al Carrer Assaonadors de Barcelona

Projecte: Victoria Fiol
Equip: Daniela Sánchez Sáez
Superficie: 100 m2
Promotor: Privat
Any: 2013